Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ КАТАЛОГ www.3labels.com

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Лейбълс Тек ЕООД, с ЕИК 204867264, представлявано от Иван Иванов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния каталог www.3labels.com, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ.

Електронният каталог www.3labels.com е собственост на Лейбълс Тек ЕООД, дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, ул. Охрид № 37, ЕИК: 204867264.

Моля запознайте се обстойно с Общите условия по-долу, преди да използвате сайта и направите Вашата поръчка. Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Лейбълс Тек ЕООД и ако използвате Електронния каталог се счита, че сте съгласни с Общите условия. В случай, че не сте съгласни с нашите Общи условия, моля не използвайте нашия електронен каталог.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Лейбълс Тек ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Електронния каталог www.3labels.com. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на Електронния каталог Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Използване на Електронния каталог

За използването на този Електронен каталог, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия, които са изцяло съобразени със законодателството на Република България. Лейбълс Тек ЕООД (наричан по-долу Доставчик) запазва правото си, във всеки един момент, да променя или прави допълнения към Общите условия за ползване на Електронния каталог. Промените влизат в сила от публикуването им в Електронния каталог и са задължителни за всички потребители. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Правила и условия за ползване на Електронния се счита за невалидна, това не отменя валидността на останалите.

Доставчикът разрешава материалите на Електронния каталог да бъдат копирани и публично разпространявани или раздавани само, след като Доставчикът е дал писмено разрешение за това.

Лейбълс Тек ЕООД има правото да променя съдържанието и начина на достъп до информацията в Електронния каталог, както и да прекрати използването ѝ при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите на Република България.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани в Електронния каталог, могат да бъдат посочени като налични, но към момента на подаване на поръчката, да са изчерпани.

Потребителят, който желае да направи поръчка през Електронния каталог, е информиран, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, за желаната от него стока.

При заявена и потвърдена поръчка от страна Потребителя и Доставчика влиза в сила договор за покупко-продажба, съобразен с настоящите Общи условия. В случай, че общите условия бъдат променени, съгласно посоченото по-горе право, то приложими остават общите условия с които се е съгласил потребителя, в момента на потвърждаване на поръчката.

Регистрация в Електронния каталог и защита на личните данни

Електронният каталог Ви предоставя възможност да направите своята поръчка, както гост така и като регистриран потребител.

Съгласно Закона за Защита на Личните Данни, Потребителят е в правото си на достъп до собствените си лични данни по всяко едно време.

Потребителите, попълнили регистрационна форма на сайта, са изрично съгласни, че предоставените от тях лични данни могат да бъдат обработвани от Доставчика, по електронен път, при доставка на поръчаните стоки и услуги, както и да поучават информация за стоки и услуги на предоставените от тях контактни форми. Потребителите запазват правото си, да откажат получаването на информация за стоки и услуги.

Лейбълс Тек ЕООД изрично декларира, че няма да предоставя личните данни, на потребителите, на трети лица за промоционални и рекламни цели.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Предмет на поръчка

Предмет на поръчката представлява продукта или продуктите, които потребителят иска да закупи, посредством Електронния каталог, потвърдена от Лейбълс Тек ЕООД. Потвърждаването на поръчката, от стана на Доставчика, става чрез уведомяване на Потребителя чрез е-mail.

Цени и продуктови спецификации

Посочените в Електронния каталог цени са, както без ДДС така и с ДДС. Също така тези цени не включват доставка. Цените не включват монтаж, инсталация и оборудване за работа с продуктите. Изброените дейности могат да представляват отделна договорка с Лейбълс Тек ЕООД.

Показаните цени подлежат на търговска отстъпка и се променят без предизвестие. Цените също могат да се променят без предупреждение поради непредвидено увеличение на разходите на вносни продукти, суровини или колебания на валутата. Ние внимателно проверяваме ценообразуването и спецификациите на продуктите, но понякога могат да възникнат грешки, поради което си запазваме правото да променяме и двете, без предизвестие. Ние не носим отговорност за грешки в ценообразуването на клиентите. Възможно е да възникнат някои вариации между картина и продукт. Някои изброени продукти може да са артикули, които не са налични.

Плащане и доставка

Заплащането на поръчаните стоки става единствено по банков път, по предварително издадена от Лейбълс Тек ЕООД проформа фактура.

Не е възможно стоките да се заплащат с наложен платеж или с банкови карти (дебитни/кредитни) или други подобни платежни инструменти.

Продуктът се доставя на потребителя, посредством услуги на куриерска фирма.

Стоката се доставя заедно с два екземпляра: приемно-предавателен протокол, фактура и гаранционна карта. Потребителят е длъжен, да подпише приемно-предавателния протокол, фактурата и гаранционната карта.

Гаранционни условия

За продуктите, подлежащи на гаранция, гаранционните условия са вписани в гаранционните карти, които придружават стоките.

Гаранционният период започва да тече от датата в която Потребителят приеме стоката.

Гаранционният срок на продукта е съгласно сроковете описани от производителите (ОЕМ) в техническата характеристика, още наречена брошура, на съответния продукт.

Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционния период изделието покаже дефект, поради некачествени материали или некачествена изработка. Всички дефекти, възникнали през този период се установяват от Лейбълс Тек ЕООД, след предоставяне на продукта в сервизен център посочен от Лейбълс Тек ЕООД.

Гаранцията се приема за валидна срещу представяне на гаранционна карта, което е попълнена по коректен начин: модел и сериен номер на продукта, датата на закупуване на продукта, подпис и печат на фирмата.

За невалидни гаранционни карти се считат:

 1. Подправени или непопълнени гаранционни карти.
 2. Гаранционни карти в които има зачертавания и задрасквания.

Гаранцията е невалидна когато:

 1. Не са спазени инструкциите за употреба.
 2. Продуктът не се използва по предназначение.
 3. Неоторизирано лице се е опитало да отстрани повреда.
 4. Видът на продукта е променен от страна на потребителя.
 5. При токов удар.
 6. Наличие на течности или наличие на насекоми.
 7. Повреди в следствие на употреба на некачествени, неподходящи материали.
 8. Повреди настъпили при транспорт.
 9. Повреди настъпили в последствие на природни бедствия – гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари.
 10. Всяка друга причина, посочена в гаранционната карта на продукта.

Гаранционен и извън гаранционен сервиз се извършва от оторизиран сервиз на съответния производител.

Транспортните разходи за доставка до и от сервиза са за сметка на потребителя.