Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН “www.3labels.com”

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  Графтек ООД, гр. София 1233, ул. Козлодуй № 94, Район София, ЕИК BG203627580, представлявано от Иван Иванов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.3labels.com”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.
Електронният магазин „www.3labels.com” е собственост на “ Графтек ООД”, дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, ул. Козлодуй № 94, ЕИК: BG203627580, ДДС Номер: BG203627580.
Моля запознайте се обстойно с Общите условия, по-долу, преди да използвате сайта и направите Вашата поръчка. Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и “ Графтек ООД”  и ако използвате Електронния магазин се счита, че сте съгласни с Общите условия. В случай, че не сте съгласни с нашите Общи условия, моля не използвайте нашия електронен магазин.
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които “ Графтек ООД”  предоставя Услуги на потребителите си посредством Електронния магазин www.3labels.com.
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на Електронния магазин Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Използване на Електронния магазин

За използването на този Електронен магазин, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия, които са изцяло съобразени със законодателството на република България. „ Графтек ООД” (наричан по-долу Доставчик) запазва правото си, във всеки един момент, да променя или прави допълнения към Общите условия за ползване на Електронния магазин. Промените влизат в сила от публикуването им в Електронния магазин и са задължителни за всички потребители. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Правила и условия за ползване на Електронния се счита за невалидна, това не отменя валидността на останалите.
Доставчикът разрешава материалите на Електронния магазин да бъдат копирани и публично разпространявани или раздавани само, след като от Доставчика се е искало разрешение за това.
„ Графтек ООД”  има правото да променя съдържанието и начина на достъп до информацията в Електронния магазин, както и да прекрати използването ѝ при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите на република България.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани в Електронния магазин, могат да бъдат посочени като налични, но към момента на подаване на поръчката, да са изчерпани.

Потребителят, който желае да направи поръчка през Електронния магазин,е информиран, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, за желаната от него стока.
При заявена и потвърдена поръчка от страна Потребителя и Доставчика влиза в сила договор за покупко-продажба, съобразен с настоящите Общи условия. В случай, че общите условия бъдат променени, съгласно посоченото по-горе право, то приложими остават общите условия с които се е съгласил потребителя, в момента на потвърждаване на поръчката.

Регистрация в Електронния магазин и защита на личните данни

Електронният магазин Ви предоставя възможност да направите своята поръчка, както гост така и като регистриран потребител.
Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят е в правото си на достъп до собствените си лични данни по всяко едно време.
Потребителите, попълнили регистрационна форма на сайта, са изрично съгласни, че предоставените от тях лични данни могат да бъдат обработвани от Доставчика, по електронен път, при доставка на поръчаните стоки и услуги, както и да поучават информация за стоки и услуги на предоставените от тях контактни форми. Потребителите запазват правото си, да откажат получаването на информация за стоки и услуги.
„ Графтек ООД” изрично декларира, че няма да предоставя личните данни, на потребителите, на трети лица за промоционални и рекламни цели.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Предмет на поръчка

Предмет на поръчката представлява продукта или продуктите, които потребителят иска да закупи, посредством Електронния магазин, потвърдена от „ Графтек ООД” . Потвърждаването на поръчката, от стана на Доставчика, става чрез уведомяване на Потребителя чрез е-mail.

Цени

Посочените в Електронния магазин цени са ,както с ДДС така и без ДДС. Също така тези цени не включват доставка. Цените не включват монтаж, инсталация и оборудване за работа с продуктите. Изброените дейности могат да представляват отделна договорка с „ Графтек ООД”.

Плащане и доставка

Заплащането на поръчаните стоки става по банков път и чрез наложен платеж. Плащане чрез наложен платеж е възможно, единствено и само когато потребителят е попълнил регистрационната форма и се е съгласил с общите условия на Електронния магазин. Продукта се доставя на потребителя, посредством услуги на куриерска фирма.
Стоката се доставя заедно с два екземпляра: приемно-предавателен протокол, фактура и гаранционна карта. Потребителят е длъжен да подпише приемно-предавателния протокол, фактурата и гаранционната карта.

Отказ от стоката

Потребителят има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай, че те не са използвани, не е нарушавана целостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.
„ Графтек ООД” има право де не уважи искането за връщане на стоката при следните положения: Продуктът не се намира в оригиналната си опаковка; опаковката е повредена или непълна(нарушен търговски вид); цялостта на продукта е нарушена; има следи от удари, изпускания, драскотини, токов удар; липсват аксесоари, които са част от оригиналната комплектовка.
Когато Потребителят е упражнил правото си да върне стока, „ Графтек ООД” възстановява всички суми, получени от потребителя, като сумата ще бъде възстановена в рамките на 30 дни от датата на връщане на стоката, от Потребителя на Доставчика.

Гаранционни условия

За продуктите, подлежащи на гаранция, гаранционните условия са вписани в гаранционните карти, които придружават стоките.
Гаранционният период започва да тече на датата в която Потребителят приеме стоката.
Гаранционният срок на продукта е съгласно сроковете описани от производителите(ОЕМ) в техническата характеристика, още наречена брошура, на съответния продукт.
Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционния период изделието покаже дефект, поради некачествени материали или некачествена изработка. Всички дефекти, възникнали през този период се установяват безплатно от „ Графтек ООД”.
Гаранцията се приема за валидна срещу представяне на гаранционна карта, което е попълнена по коректен начин: модел и сериен номер на продукта, датата на закупуване на продукта, подпис и печат на фирмата.
За невалидни гаранционни карти се считат:

 1. Подправени или непопълнени гаранционни карти
 2. Гаранционни карти в които има зачертавания и задрасквания.

Гаранцията е невалидна когато:

 1. Не са спазени инструкциите за употреба
 2. Продуктът не се използва по предназначение
 3. Неоторизирано лице се е опитало да отстрани повреда
 4. Вида на продукта е променен от страна на потребителя
 5. При токов удар
 6. Наличие на течности или наличие на насекоми
 7. Повреди в следствие на употреба на некачествени, неподходящи материали
 8. Повреди настъпили при транспорт
 9. Повреди настъпили в последствие на природни бедствия – гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари.

Гаранционен и извън гаранционен сервиз се извършва от оторизираният сервиз на „ Графтек ООД” . Контактите за оторизирания сервиз са посочени в Електронния магазин.
Транспортните разходи за доставка до сервиза е за сметка на изпращача.